• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115 jest najstarszą szkołą zawodową w Łodzi.
W dniach 18-19 października 2019 r. obchodzi uroczystość 150-lecia działalności edukacyjnej.

W IXX w. gdy miasto przeżywało bum gospodarczy, przemysłowcy łódzcy z udziałem władz miasta powołali do życia szkołę, która na potrzeby miejscowego przemysłu dostarczała wykształconych pracowników. Pierwotne położenie na Pl. Wolności okazało się zbyt skromne lokalowo dla rozwijającej się szkoły. Na początku XX w. szkołę przeniesiono do nowego kompleksu budynków edukacyjnych, warsztatowych i sportowych na ówczesną ulicę Pańską a obecnie Żeromskiego 115. Szkoła była świadkiem dynamicznego rozwoju miasta, powstawania potęgi przemysłowej, ale także kryzysów gospodarczych, lat wojennych, zmian ustrojowych. Szkoła dostarczała miastu i państwu tysięcy absolwentów realizujących karierę zawodową w głównie sektorze produkcyjnym. W rekordowych latach 60-tych XX w. poszczególne roczniki liczyły ponad dwa tysiące absolwentów. Jest to niewymierny wkład w rozwój gospodarczy regionu i kraju. Dominujące kierunki nauczania to nie tylko cały wachlarz zawodów włókienniczych, lecz także inne niezbędne zawody na potrzeby przemysłowej Łodzi: mechaniczne, elektryczne, chemiczne. Obecnie, w odmiennych warunkach gospodarczych, szkoła prowadzi kształcenie zawodowe szerokoprofilowe: informatyczne, logistyczno-spedycyjne, fototechniczne, weterynaryjne, analityka chemicznego a także, jako nieliczni w Polsce, włókiennicze. Taka oferta edukacyjna jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze oraz oczekiwania gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

Dokonując współczesnej charakterystyki CKZiU, można przypisać szkole następujące określenia:

- jedyny w Łodzi historycznie zachowany kampus edukacyjny,
- centrum dialogu i komunikacji wielokulturowej,
- główny ośrodek rozwoju twórczej myśli dla młodych ludzi,
- największa szkoła zawodowa w województwie łódzkim,
- ciekawe konkursy i imprezy,
- kompetentni i kreatywni nauczyciele,
- miejsce nauki ponad 1000 młodych ludzi,
- kilkudziesięciu pracodawców współpracujących ze szkołą,
- funkcjonujące w szkole zaplecze warsztatowe,
- promocja na wysokim poziomie,
- instytucja tworząca nowe trendy i kreująca nowoczesny model kształcenia.

 

Informacja Administratora Witryny.

Materiały fotograficzne wykonane w ramach uzgodnień ze Stowarzyszeniem Absolwentów będą udostępnione bezpłatnie na stronie Stowarzyszenia w formie galerii (możliwość przeglądania i pobierania plików w wysokiej rozdzielczości umożliwiające wykonanie odbitki fotograficznej) oraz pliki ZIP, zawierające komplet wykonanych i zatwierdzonych do publikacji fotogramów. Nie ma możliwości przesyłania plików na pocztę e-mail, nagrywania nośników danych i tworzenia Fotobook`ów.

Zdjęcia będą oznaczone cyfrowymi znakami wodnymi Stowarzyszenia Absolwentów z zaznaczeniem Autora fotogramu, Autorzy fotogramów zachowują pełnię praw Autorskich i Autorskich Praw Majątkowych. Publikacja udostępnionych fotogramów w mediach publicznych, komercyjnych i serwisach społecznościowych wymaga zgody właścicieli Praw Autorskich przedmiotowego fotogramu z uwagi na kontrowersyjne zapisy tych serwisów dotyczące przekazywania Praw Autorskich. 

Osoby, które nie będą sobie życzyły, aby były fotografowane i Ich wizerunki publikowane prosimy o wcześniejszym uprzedzeniu o tym naszych Operatorów.

Wyjątki od ogólnej zasady konieczności uzyskania zgody
Od ogólnej zasady wymogu uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu prawo autorskie przewiduje dwa wyjątki.

Zgoda osoby sportretowanej nie będzie konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie:
dotyczy osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych – na przykład zdjęcie premiera przemawiającego podczas konferencji prasowej o zmianach w rządzie);
dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, tj. szczegół zdjęcia przedstawiającego zgromadzenie, krajobraz czy publiczną imprezę.

Wizerunek osoby jako szczegół całości
W przypadku przeciętnego Kowalskiego znaczenie będzie miał przede wszystkim ten drugi wyjątek, zgodnie z którym zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby uwiecznionej na zdjęciu nie będzie konieczna w sytuacji, gdy osoba ta stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna lub konferencja naukowa.

To znaczy, że rozpowszechnianie wizerunku nie będzie wymagało zezwolenia osoby przedstawionej na zdjęciu w sytuacji, gdy wizerunek stanowi jedynie element „akcydentalny lub akcesoryjny” przedstawionej całości wydarzenia (np. konferencji naukowej czy koncertu plenerowego z okazji rocznicy ważnego wydarzenia historycznego).
Chodzi tutaj o takie przypadki, gdy wizerunek osoby sportretowanej na zdjęciu stanowi rzeczywiście jedynie przypadkowy element. Takie przedstawienie wizerunku nie będzie wymagało zezwolenia:
„albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru filmu ani też sposobu przedstawienia jego problematyki” (wyrok SA w Warszawie z 10.02.2005 r., I ACa 509/04)

Warto pamiętać, że wyjątek przewidziany przez prawo autorskie nie dotyczy wizerunków skadrowanych czy też takich, w których wizerunek danej osoby (czy też osób) jest elementem kluczowym całego zdjęcia.
Fotograf, którego spotkasz podczas imprezy publicznej, ma prawo swobodnie (bez uzyskania zezwolenia osób uwiecznionych na zdjęciu) rozpowszechniać wizerunek uczestników konferencji naukowej lub imprezie kulturalnej ale tylko w sytuacji, gdy wizerunek tych osób stanowi jedynie „elementem tła”, szczegół większej całości.

Logowanie

Kalendarz

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31