• Zarząd Stowarzyszenia

  • Uroczystości Jubileuszowe

  • Sztandar Stowarzyszenia

  • Bal Absolwentów

  • Gdzieś w Polsce...

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie absolwentów Zespołu Szkół w Łodzi ul. Żeromskiego 115" zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu utrzymywanie stałego kontaktu ze wszystkimi absolwentami zamieszkującymi w kraju jak i poza granicami oraz wykładowcami w tutejszym Zespole Szkół Techniczno - Przemysłowych.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy z dnia 07.04.1989 r. "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień mniejszego Statutu.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§ 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawnymi. Może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania.

§ 6
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Ma prawo używania znaku, odznak, pieczęci i sztandaru ustalonych przez Zarząd.

§ 7
W celu realizacji zadań statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§ 8
Stowarzyszenie opiera swoją, działalność na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników administracyjnych I fachowców.

§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody osiągane z tej działalności mogą, być przeznaczone jedynie na realizację celów statutowych.

§ 10
Zjazd Absolwentów organizowany jest co 5 lat w miesiącu październiku.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:

a. utrzymywanie kontaktów z absolwentami szkoły
b. organizowanie współżycia kulturalno-towarzyskiego
c. podtrzymywanie i popularyzowanie tradycji i osiągnięć szkoły
d. utrzymywanie stałych kontaktów z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.
e. budowanie więzi między uczniami- przyszłymi absolwentami jak i wykładowcami
f. wspieranie wszystkich form działalności szkoły zmierzających do:
- podnoszenia poziomu nauczania
- wszechstronnego rozwoju uczniów
- kształtowania pożądanych postaw obywatelskich uczniów
- kształtowania kulturotwórczej roli szkoły w środowisku łódzkim
g. niesienie pomocy materialnej uczniom szkoły, jej absolwentom i profesorom.

§ 12
Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez:

a. organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów absolwentów
b. imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek itp.
c. urządzanie okazjonalnych uroczystości podtrzymujących tradycje szkoły jak imprez patriotycznych
d. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez szkolę
e. uczestniczenia w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez szkolę i władze miasta Łodzi
f. reagowanie na sygnały o ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej absolwentów i emerytowanych wykładowców i w miarę potrzeb do udzielenia im odpowiedniej pomocy
g. współpraca z Dyrekcją szkoły, Radą, Pedagogiczną samorządem szkolnym, drużynami harcerskimi, Radą Rodziców I Radą Szkoły
h. współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, organami administracji państwowej I samorządowej
i. Utrzymywanie kontaktów z absolwentami przebywającymi poza granicami kraju. Informowanie ich o życiu Zespołu Szkół jak i o terminach Zjazdu Absolwentów

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. członków zwyczajnych
b. członków wspierających
c. członków honorowych

§ 14
Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent:

a. Wyższej Szkoły Rzemieślniczej
b. Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej
c. Państwowej Szkoły Włókienniczej
d. Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej
e. Technikum Przemysłu Włókienniczego Ministerstwa Przemysłu Lekkiego
f. Technikum Włókienniczego Nr 1
g. Zespołu Szkól Zawodowych Nr 3
h. Zespołu Szkół Włókienniczych Nr 3
i. Zespołu Szkól Techniczno-Przemysłowych

§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia musi poosiadać pełną, zdolność do czynności prawnych, nie może być pozbawiony praw publicznych i musi akceptować statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 16
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, akceptuje, cele Statutowe oraz zadeklaruje, opłacanie stałej lub jednorazowej składki pieniężnej względnie świadczenia rzeczowego. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela

§ 17
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia tub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia i Zespołu Szkół
2. Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich
3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu

§ 18
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§ 19
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwal Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 20
Członkowie wspierający i honorowi nie mają, czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą natomiast brać udział z głosem doradczym w Statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 21
Członkowie Stowarzyszeni mają, prawo do:

1. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
2. wypowiadania się we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia
3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
4. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
5. uzyskiwania wszechstronnego poparcia i pomocy ze strony Stowarzyszenia
6. noszenia odznaki Stowarzyszenia zatwierdzonej przez zarząd

§ 22
Członkowie Stowarzyszenia są, zobowiązani do:

1. przestrzegania Statutu i solidarności koleżeńskiej
2. sumiennego przestrzegania przyjętych na siebie obowiązków
3. opłacania składek członkowskich zgodnie z podjętą, Uchwałą Walnego Zebrania
4 regularnego uczęszczania na zebrania zwoływane przez Władze Stowarzyszenia
5. aktywnego uczestniczenia w działa1ności Stowarzyszenia
6. popierania wszelkich poczynań Stowarzyszenia. zmierzających do osiągnięcia celów statutowych

§ 23
Członkostwo ustaje wskutek

1. śmierci
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie zarządowi
3. skreślenia z listy członków na podstawie uchwałą zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu
4. zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy
5. utraty zdo1ności do czynności prawnych i pozbawienia praw publicznych

§ 24
Zarząd ma obowiązek zawiadomić na piśmie członka Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny. Od decyzji zarządu członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 25
Władzami Stowarzyszenia są

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 26
Walne Zebranie Członków jest najwyższą, władzą Stowarzyszenia. Może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 27
Walne Zabrania Członków są zwoływane:

1. sprawozdawczo-wyborcze - co 4 lata
2. sprawozdawcze - co 2 lata w pierwszym kwartale

§ 28
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi
 5. ustalenie składu liczbowego zarządu
 6. wybór członków zarządu I Komisji Rewizyjnej jak i ich odwoływanie
 7. uchwalanie zmian w Statucie
 8. podejmowanie uchwal w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich
10. rozpatrywanie odwołań od uchwal zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia
11. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność zarządu
12. nadawane i pozbawianie godności Członka Honorowego
13. nadawanie Honorowej Odznaki Stowarzyszenia
14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku
15. rozstrzyganie innych spraw jakie wyłonią, się na Walnym Zebraniu

§ 29
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają, zwykłą, większością głosów obecnych na Zebraniu przy obecności co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie ustala się następny termin po upływie 30 minut. Wówczas wszelkie uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne baz względu na zgromadzoną, liczbę członków. Dotyczy to również wyboru zarządu, zmian w Statucie jak i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 30
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez zarząd z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienia mogą, być doręczane bezpośrednio członkom lub wysyłane pocztą a wówczas datą powiadomienia o Zebraniu jest data stempla pocztowego.

§ 31
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z ważnych przyczyn przez zarząd z własnej inicjatywy, na wiosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemnie przedstawiony i poparty podpisami wniosek co najmniej 25 członków w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Członków Stowarzyszenia należy na piśmie zawiadomić o Nadzwyczajnym Zebraniu w terminie 7 dni podając przyczynę zwołania.

§ 32
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków. Jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

§ 33
Zarząd składa się z me mniej niż 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do glosowania.

§ 34
W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i pozostali członkowie

§ 35
Członek Stowarzyszenia zgłaszający kandydaturę do władz Stowarzyszenia nieobecnego członka winien przedstawić jego pisemną zgodę.

§ 36
Zarząd wybierany jest w glosowaniu jawnym. Na wniosek jednego członka (członków) Stowarzyszenia przewodnicz4cy Walnego Zebrania zarządza glosowanie tajne.

§ 37
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które winno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty wyborów.

§ 38
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 39
Do zakresu działania Zarządu należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. realizacja uchwal Walnego Zebrania Członków
3. ustalanie budżetu i preliminarzy
4. zarządzanie wspólnym mieniem Stowarzyszenia
5. podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jak i Nadzwyczajne Zebrania, przygotowanie porządku obrad
8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
9. opracowywanie projektu budżetu i planów funduszów celowych
10. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw, niezbędnych dla realizacji ustalanych planów działalności statutowej Stowarzyszenia
11. podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn
12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia
13. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania pomocy materialnej absolwentom, profesorom emerytowanym lub członkom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
14. uczestniczenie w imprezach lub uroczystościach organizowanych w szkole
15. utrzymywanie kontaktów z Dyrekcją Radą Pedagogiczni i samorządem uczniowskim
16. rozstrzyganie sporów i zatargów miedzy członkami Stowarzyszenia na tle członkostwa w Stowarzyszeniu
17. załatwianie wszelkich spraw wynikających ze Statutu Stowarzyszenia i jego działalności
18. składanie wniosku do Walnego Zebrania Członków o zmianę Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia jak odwołanie mało aktywnych członków Zarządu
19. zawiadomienie Sądu Rejestrowego i Organu Nadzoru o zmianach w składzie Zarządu i dokonanych zmianach w Statucie.

§ 40
Posiedzenia Zarządu odbywają, się nie rzadziej niż raz na kwartał. Decyzje zapadają w formie uchwał podejmowanych większością, głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje glos prezesa, a w wypadku jego nieobecności - prowadzącego zebranie. Zebranie zwołuje prezes lub wiceprezes. Z obrad Zarządu spisuje się protokół.

§ 41
W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub śmierci członka Zarządu można uzupełnić stan liczbowy Zarządu na okres kadencji o nowego członka, nie przekraczając liczby określonej przez Walne Zebranie. Liczba członków o których uzupełniono stan liczbowy Zarządu nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu.

§ 42
Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań Zarządu z prawem, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym tub tajnym.

§ 44
Członkowie Komisji Rewizyjnej bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów wybierają z pośród siebie przewodnicz4cego i wiceprzewodniczącego.

§ 45
Zarząd przedkłada przed każdym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej.

§ 46
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1. dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej Zarządu.
2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności i wyników Kontroli finansowej i Statutowej.
3. składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
5. prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

§ 47
Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 48
Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich i wpisowego
2. darowizn, zapisów i spadków
3. z dotacji
4. z ofiarności publicznej
5. z własnej działalności gospodarczej
6. z lokat środków finansowych

§ 49
Wszelkie środki finansowe uzyskane przez Stowarzyszenie mogą być przeznaczone wyłącznie na dziala1ność statutową Stowarzyszenia.

§ 50
Funduszami i majtkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 51
Do ważności zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 52
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% członków Stowarzyszenia a w drugim terminie w tym samym dniu po upływie 30 minut bez wzglądu na zgromadzona liczbę członków.

§ 53
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadza likwidacje.

§ 54
Walne Zebranie Członków może wskazać organizację społeczną lub instytucję, na rzecz której zostanie przekazany majątek po uprzednim pokryciu zobowiązań. Może również podjąć decyzję i cały majtek zostanie przekazany na rzecz Zespołu Szkól Techniczno - Przemysłowych w Łodzi

§ 55
Komisja Likwidacyjna po zakończeniu prac składa do Sądu Rejonowego wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń i zawiadamia organ nadzoru
Niniejszy Statut uchwalono w dniu 31 sierpnia 1999r.

Logowanie

Kalendarz

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31